جديد ترين محصولات
ادامه لیست
جمعه 13 مرداد 1396

پرســش نامة علايق اســترانگ ـ کمپبل (SCII)

کمــی پــس از جنگ جهانــی دوم، استرانگ و همکارانــش بــه مطالعــة فعاليت‌های مورد علاقة صاحبان مشاغل مختلف و فعاليت‌هايی که اين افراد علاقه به آن نداشــتند اقدام کردند. آنان از اين مطالعــه به نتيجه رســيدند که صاحبان مشاغل مختلف الگوهای علايق متفاوت دارند. آنها همچنيــن نتيجه گرفتند که افرادی که در رشــته‌های شــغلی مشابه کار می‌کننــد، ســرگرمی‌های يکســانی

مشــاورة تحصيلی و شغلی شايد بيش از هر عامل ديگر محرک بررسی رغبت‌ها بوده و گزينش و طبقه‌بندی شــغلی نيز نقش عمده‌ای در توسعة آزمون‌های اين حوزه داشــته اســت. پيشــرفت در هــر کاری تابــع ميزان اســتعداد و علاقــه اســت و گرچــه هم بســتگی مثبتی بين اين دو متغير وجود دارد، با اين حال کســی که در يکــی از دو مورد جايگاه بالاتری دارد ً در متغير ديگر جايگاهی بالاتر الزامــا نخواهد داشت. فرد به خصوصی ممکن است از استعداد کافی برای فعاليت در يکی از زمينه‌های تحصيلی، شــغلی، يا تفريحی برخوردار باشــد، بی‌آن که علاقة درخــور توجهی به اين فعاليت داشته باشــد يا برعکس ممکن است به کاری علاقه‌مند باشــد که استعداد کافــی برای موفقيــت در آن را ندارد. بنابرايــن، اگــر به جــای اندازه‌گيری يکی از اين دو متغير هر دو را ارزيابی کنيم، بهتر می‌توانيــم ميزان کارکرد ، فرد را پيش‌بينی کنيم (آناســتازی ۱۹۶۷، ترجمة براهنی، ۱۳۷۹).

براساس نظرية کل‌نگر، شخصیت، علايــق و اســتعدادها از خصايــص شــخصيت به شــمار می‌روند. برخلاف اســتعدادها کــه اغلب روان‌شناســان ً ذاتــی می‌دانند، علايق آن‌ها را عمدتا خصايــص اکتســابی تلقی می‌کنند که بر اثر تجربــه به وجود می‌آيند. در يکی از مفاهيــم جديد رغبت‌ها گفته شده اســت که رغبت‌ها بر اثر تجارب اتفاقی بــه وجود نمی‌آيند بلکه بازتاب و بيان‌کننــدة نيازهای عميق و صفات شــخصيتی افرادند (دارلی،1955، به نقل از شریفی،1376).

بر همين اســاس، از زمان فرويد تاکنون روان‌شناســان مکتــب روان تحليل‌گــری گفته‌انــد کــه انتخاب شــغل از صفات شخصيتی افراد تأثير می‌پذيرد. در بعضــی از پژوهش‌هــا بيــن خصايــص شــخصيتی و علايــق افــراد نسبت به فعاليت‌های مختلف رابطه‌هايی گزارش شده است. بــرای مثــال، در افــرادی کــه بــه ادبيــات و زيباشــناختی يا امــور هنری علاقه دارنــد، گرايش بــه روان‌رنجوری ً بالاســت. هم چنيــن، بين صفت نســبتا درون‌گرايــی و علاقــه بــه فعاليت‌های علمی و نيز بين پرخاشــگری و علاقه به مشــاغل فروشــندگی رابطه وجود دارد (اسیپو،1973 و سوپر، 1970، به نقل از شریفی، 1376).

 

پرســش نامة علايق اســترانگ ـ کمپبل (SCII)

کمــی پــس از جنگ جهانــی دوم، استرانگ و همکارانــش بــه مطالعــة فعاليت‌های مورد علاقة صاحبان مشاغل مختلف و فعاليت‌هايی که اين افراد علاقه به آن نداشــتند اقدام کردند. آنان از اين مطالعــه به نتيجه رســيدند که صاحبان مشاغل مختلف الگوهای علايق متفاوت دارند. آنها همچنيــن نتيجه گرفتند که افرادی که در رشــته‌های شــغلی مشابه کار می‌کننــد، ســرگرمی‌های يکســانی دارند و کتاب‌ها و مجله‌های يکســانی را می‌خوانند. براساس اين يافته‌ها، استرانگ به تدويــن آزمونی برای مقايســة علايق افــراد با علايــق و ارزش‌هــای يک گروه مــلاک که در شــغل انتخابی خود موفق بودند و از آن رضايت داشتند اقدام کرد. ايــن روش، بــه روش کليديابی ملاکی يــا رويکرد گــروه ملاک معروف اســت. آزمونی که بر اين اســاس تدوين گرديد،  رغبت سنج شــغلی استرانگ نامیده شد. (شريفی،1376).

فرم تجديدنظر شــدة اين آزمون در ســال ۱۹۶۶ دارای ۳۹۹ مــاده در ۵۴ طبقة شغلی برای مردان بود. فرم ديگری نيز برای ســنجش علايق شغلی زنان در ۳۲ طبقــة شــغلی تدوين شــد و دربارة روایی و اعتبار آزمون مطالعات زيادی روايی انجام گرفت. ضرايب اعتبار محاسبه شده از طريــق محاســبة ضريب هم بســتگی ســؤال‌های فــرد با ســؤال‌های زوج بين 8/0 تا 9/0 و از طريق بازآزمايی حدود 6/0 گزارش شــده اســت. مطالعه دربارة روايی آزمون نشــان داد که آزمون برای پيش‌بينی موفقيت شــغلی آزمودنی ها از کارايی کافی برخوردار اســت (استرانگ و کمپبــل1966 ، به نقل از شــريفی، 1376).

 يکــی از يافته‌های جالــب در مورد اين رغبت‌ســنج نشــان داد که الگوهای ً علايــق آزمودنی‌ها در درازمدت نســبتا ثابت می‌ماند اما اين آزمون در سال‌های اول دهة ۱۹۷۰ به خاطر ســوگيری عليه زنــان در مقياس‌هــای آزمون به ســبب تدويــن دو آزمون جداگانــه برای زنان و مردان و نيز به ســبب فقــدان نظريه‌ای که آزمــون بــر آن مبتنی باشــد، مورد انتقاد قرار گرفت. بدين ســان، در ســال ۱۹۷۴ کمپبــل فرم جديــدی از آزمون اســترانگ را تدوين و منتشــر کرد و آن را پرسش‌نامة علايق استرانگ ـ کمپبل ناميد. کمپبل با ترکيب ســؤال‌های فرم زنــان و مردان، فــرم واحدی تدوين کرد و در تجديدنظر و ساختن آزمون جديد، آن را بــر نظرية هالند، که مشــاغل را به شش حوزة موضوعی شامل واقع‌بينی، انديشه‌ای يا پژوهشی، هنری، اجتماعی، خطرجويی و قراردادی يا ســنتی تقسيم کرده بود، اســتوار ســاخت. ايــن آزمون بــرای اندازه‌گيری علايــق دانش‌آموزان ســال‌های آخر دبيرســتان و بالاتر قابل اجراست (شريفی، ۱۳۷۶). پرسش نامة  SCII 325 ماده دارد و به هفت بخش شامل، مشاغل، موضوع‌های درســی، فعاليت‌هــا، ســرگرمی‌ها، انواع مردم، رجحان بين دو فعاليت و خصايص تقسيم شده‌اند.

logo-samandehi
سبد خرید شما
تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 تومان
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
LiveZilla Live Help
پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP