چاپ صفحه
وضعیت:
امتیاز کاربران : 0
تعداد رای : 0
کیفیت محصول: [9.9]
تعداد بازدید: 2150
معرفي به دوستان
<
>
خريد پستي

نرم افزار پرسشنامه سنخ نمای مایرز بریگز MBTI فرم 88 سوالی

علاوه بر فرم حاضر (فرم 88 سوالی) فرم 60 سوالی از سنخ نمای مایرز بریگز در فروشگاه فارس روان موجود است

سنخ نمای مایرز-بریگز حاصل حدود یک قرن تحقیق و تفحص علمی و پر مصرف ترین ابزار برای درک تفاوت های شخصیتی به هنجار است. این ابزار رفتارها، منش، طرز فکر و به طور کلی الگوهای اساسی کارکردهای بشری را آشکار و تبیین می کند. نسخه اولیه این آزمون شخصیتی توسط کاترین و ایزابل بریجز در دهه ۱۹۲۰ براساس دیدگاه یونگ روانشناس صاحب سبک تهیه شد و از آن زمان تا کنون دایما در حال بهسازی و توسعه است. هزاران مقاله علمی در خصوص این ابزار نوشته شده است، به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده است و سالانه بیش از چند میلیون نفر از این ابزار استفاده می کنند. از جمله اهداف استفاده کنندگان این ارزیابی عبارتند از:

 • شناخت بهتر خود و توسعه و پیشرفت فردی
 • توسعه شغلی و پیشرفت کارراهه
 • بالندگی سازمانی
 • تشکیل گروه ها و تیم های کاری
 • آموزش رهبران و مدیران
 • حل مساله بین فردی و بین گروهی
 • مشاوره ارتباطات بین فردی
 • توسعه برنامه های آموزشی رسمی و آموزش های ضمن خدمت
 • مشاوره تحصیلی – شغلی
 • توسعه فرهنگی در جوامع بشری

سنخ نمای مایرز- بریگز یک پرسشنامه خودسنجی است که بر اساس نظریه تیپ های روان شناس و روانپزشک سویسی کارل گوستاو یونگ طراحی شده است. نتایجMBTI تفاوت-های با ارزش ما بین انسان¬های طبیعی و سالم را مشخص می کند، تفاوت هایی که می تواند منبع و منشا اکثر سوء تفاهم ها و اختلال های ارتباطاتی شود.
MBTI در چه مواردی به کار می رود؟
بعد از شصت سال تحقیق و بررسی در حال حاضر، مهمترین ابزار اندازه گیری برای شناخت و درک تفاوت های شخصیت-های سالم سنخ نمای مایرز- بریگز معرفی می شود. این پرسشنامه برای مقاصد گوناگونی به کار برده می شود:
-فهم بهتر خود و دیگران
– مشاوره ازدواج
– مشاوره شغلي
– کارمند یابی یا انتخاب مدیران
– ایجاد تیم های کاری
– آموزش و توسعه مدیریت و رهبری
– حل تعارضات درون سازمانی
– توسعه برنامه های درسی و آموزشی و تربیتی
این ابزار صرفا تیپ های شخصیتی را شناسایی می کند و جنبه تشخیصی و بیماری شناسی ندارد، چون همه تیپ¬ها ارزشمند هستند و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد.

MBTI در وهله اول نمره ها مربوط به چهار بُعد دوقطبی را که از نوشته های کارل یونگ اقتباس شده اند، به دست می دهد:

(الف) درون گرایی- برون گرایی (Extraversion- Introversoin) نشانگر نوع گرایش فرد به زندگی است؛

حسی- شهودی(Sensing- Intuiton

منعکس کننده نحوه ادراکهای فرد است؛  (ج) متفکر- احساسی ” ۲ “. مربوط به مبانی قضاوتهای شخصی است؛ و بُعد  (د) قضاوت – ادراک ” ۳ “. نشان دهنده نحوه تصمیم گیری در برابر جهان بیرونی است.
درون گرایی- برون گرایی  (E-I) شامل این موارد می شود: گرایش مثبت نسبت به افراد و روابط موجود در جهان بیرونی، جستجو برای کسب تحریک ” ۴ “. و اطلاعات از محیط بیرونی، و اشتیاق برای تبادل پیام بین فردی و مردم آمیزی ” ۵ “. از سوی دیگر، “درون گرایی” عبارت است از نگرش مثبت در خصوص مفاهیم و افکار متعلق به دنیای درون، رجوع به دنیای درونی برای دریافت تحریک و اطلاعات، و نوعی گسلش ” ۶ “. متفکرانه ” ۷ “. توأم با لذت بردن از تنهایی ” ۸ “. و خلوت.
بُعد “حسی- شهودی” شامل دو رویکرد متفاوت به ادراک حسی می شود. قطب “حسی”  (S) اشاره به ادراکاتی دارد که از طریق حواس پنجگانه و تجربه مستقیم به دست می آید؛ قطب “شهودی”  (N) به ادراکاتی اطلاق می شود که از راه ناهشیار و به روش حدس و گمان ” ۹ “. ، بینش ناگهانی، مکاشفه ” ۱۰ “.، یا شهود حاصل آمده است.
بُعد “متفکر- احساسی”  (TF) نشانگر دو روش متفاوت قضاوت است. “متفکر بودن”  (T) مبتنی بر عقلانیت و منطق غیرشخصی است، حال آنکه “احساسی بودن”  (F) بر ارزشهای ذهنی، شخصی یا گروهی استوار می گردد. بُعد TF اساساً همان مفهوم جزم اندیشی ” ۱۱ “. در برابر انعطاف پذیری ” ۱۲ “. است که برای روان شناسان مفهوم کاملاً آشنایی به شمار می آید.
بُعد “قضاوت- ادراک” از “قضاوت”  (J) – یعنی، علاقه به تصمیم گیری، نتیجه گیری، برنامه ریزی، و سازماندهی- تا “ادراک”  (P)  -یعنی، علاقه به گردآوری اطلاعات، ارتجالی بودن، کنجکاوی، و انطباق پذیری- دامنه دارد. این بُعد در کارهای یونگ بیشتر حالت تلویحی دارد تا صریح و واضح و بیشتر نشانگر تشریک مساعیهای مایرز و بریگز است.
شاخص نوع مایرز-بریگز (Myers-Briggs Type Indicator) که عموما و به اختصار (MBTI) شناخته می شود، یکی از مطرح ترین تست ها در زمینه شناسایی شخصیت و تیپ های شخصیتی است. تست شخصیت شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می شود. این موارد  شامل سبک تعاملات اجتماعی (برونگرایی E – درونگرایی I)، سبک جمع آوری اطلاعات (شهودی N – حسی S)، سبک ارزیابی و تصمیم گیری( احساسی F _ منطقی T) و سبک هدایت و برخور با جهان خارج (ادراکی P – قضاوتی J) است. از ترکیب چهار مولفه اصلی شکل دهند شخصیت، 16 تیپ شخصیتی قابل استخراج است. 
 

تیپ

نام

اشاره خیلی مختصرنقاط قوت و ضعف بالقوه هر تیپ

INTJ

درونگرای شهودی متفکر قضاوتی

مستقل- خلاق - منتقد

ISTJ

درون گرای حسی متفکر قضاوتی

منظم - وفادار- بدبین

ISFJ

درونگرای  حسی احساسی قضاوتی

محطاط- فروتن - نگران

ESTP

برونگرای حسی متفکر ادراکی

پر انرژی- مستقل - بی نظم

ESFP

برونگرای حسی احساسی ادراکی

اجتماعی- پر شور و هیجان - غیر قابل پیش بینی

INFJ

درونگرای شهودی احساسی قضاوتی

کمال گرا- صبور - تایید طلب

ENTP

برونگرای شهودی متفکر ادراکی

خلاق - پرتلاش- تنوع طلب

INFP

درونگرای شهودی احساسی ادراکی

آرام - ملاحظه کار - متوقع

ISTP

درونگرای حسی متفکر ادراکی

کنجکاو  -  اهل ریسک - کم تحمل

INTP

درونگرای شهودی متفکر ادراکی

مستقل - دقیق - خودبین

ESTJ

برونگرای حسی متفکر قضاوتی

متعهد - صادق - کم تحمل

ENTJ

برونگرای شهودی متفکر قضاوتی

مسئولیت پذیر- دور اندیش - سلطه جو

ISFP

درونگرای حسی احساسی ادراکی

صمیمی- سخاوتمند- عدم قاطعیت

ENFP

برونگرای شهودی احساسی ادراکی

خلاق - خوشبین - بی نظم

ESFJ

برونگرای حسی احساسی قضاوتی

خون گرم - سنتی- سلطه جو

ENFJ

برونگرای شهودی احساسی قضاوتی

پرتلاش- خوشبین- عجول

 

 
 نرم افزار بصورت جامع تیپ شخصیتی را توضیح می دهد و در زمینه شغل و علایق و... پیشنهادهای خوب و جامعی متناسب با تیپ شخصیتی ارائه می نماید
 
نرم افزار پرسشنامه سنخ نمای مایرز بریگز با نمایش گرافیکی دقیق و زیبا به همراه تفسیر جامع خودکار توسط گروه برنامه نویسی فارس روان طراحی و تولید شده است در ضمن علاوه بر فرم 88 سوالی حاضر فرم 60 سوالی این پرسشنامه نیز بصورت نرم افزار در فروشگاه فارس روان موجود است و می توانید بصورت آنلاین سفارش داده و تهیه نمایید.
 
نمونه خروجی سنخ نمای مایرزبریگز  MBTI فرم 88 سوالی تولیدی فارس روان

نرم افزار پرسشنامه سنخ نمای مایرز بریگز MBTI فرم 88 سوالی

نرم افزار پرسشنامه سنخ نمای مایرز بریگز MBTI فرم 88 سوالی- . Myers-Bringgs Type Indicator

 • مشخصات کلی
 • نرم افزار
 • Windows XP/7/8/10
 • 8-15799-055564
 • فارس روان
 • آزمون پرسشنامه سنخ نمای مایرز بریگز MBTI
 • 88
 • Myers-Bringgs Type Indicator
 • نمودار - جدول
 • در نرم افزار جامع فارس روان
 • بله
نظرات کاربران
 •  

logo-samandehi
سبد خرید شما
تعداد محصول 0
 1. محصول
 2. قیمت
 3. تعداد
جمع خرید شما 0 تومان
سبد خرید خالی کردن سبد خرید
عضویت در خبر نامه
ایمیل  
شماره موبایل
 
 
عضویت انصراف از عضویت
پيگيري سفارشات
کد پیگیری سفارش:  

ارسال کد سفارش
LiveZilla Live Help
پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP